Obec Nemčiňany
ObecNemčiňany

Lesná spoločnosť P.S.

Lesná spoločnosť Nemčiňany p.s. so sídlom Volkovce Parková 21 PSČ 951 87 je Pozemkovým spoločenstvom v zmysle zákona č 97/2013 z.z., ktoré bolo založené na Zhromaždení v Nemčiňanoch dňa 17.1.2014 z vôle väčšiny majiteľov podielov lesných pozemkov v katastrálnom území Nemčiňany na parcelách č. 1565, 1568, 1569, 1580 a 1581 v celkovej výmere 594 086 m2.

Tieto pozemky sú delené na 204 podielov. Na jeden podiel pripadá 2 912 m2. K 31.12.2014 bolo vo vlastníctve známych vlastníkov 106,519 podielov t.j. 52,22% z celkového počtu podielov. Zvyšných 97,481 podielov neznámych vlastníkov /47,78%/ je v správe Slovenského pozemkového fondu, ktorému spoločnosť za správu platí každoročne nájomné.


Zhromaždenie – je zvolávané výborom každý rok do 31.3.

Orgánmi spoločnosti sú:

Výbor:

 •  predseda – Daniel Lackovič – je štatutárnym zástupcom spoločnosti
 •  podpredseda – Miroslav Kabina – zastupuje predsedu
 •  pokladníčka – Eunika Páleníková
 •  člen – Karol Lacko
 •  člen – Ing. Peter Šranko

Dozorná rada:

 •  predsedníčka – Daniela Bognárová
 •  člen – Štefan Šabík
 •  členka – Magdaléna Szenásiová

Kontakty: 


Predseda: Daniel Lackovič,
Parková 21,
951 87 Volkovce, 

 • tel.: 037/6304293,
 • mobil: 0905613610, 0940783862,
 • e-mail:

Podmienky  predaja a rozvozu dreva platné od 1.1.2023

Podmienky predaja platné od 1.1.2023.pdf (100.59 kB)

História spoločnosti:


Do roku 2014 spoločenstvo existovalo ako združenie bez právnej subjektivity a lesné pozemky boli v správe Štátnych lesov SR.

17.1.2014 bolo založené spoločenstvo s náležitosťami pre získanie právnej subjektivity

14.4.2014 bolo zapísané v registri a získalo právnu subjektivitu.

21.5.2014 bolo registrované na Daňovom úrade

26.5.2014 bol zriadený účet vo VÚB

8.10.2014 boli prevzaté pozemky späť do užívania od Štátnych lesov SR

29.10.2014 bola podpísaná nájomná zmluva so Slovenským pozemkovým fondom

6.11.2014 bol Odborným lesným hospodárom ustanovený Ing. Slavomír Blažko

21.11.2014 nám bol doručený Plán hospodárskych opatrení na roky 2011 až 2020 od NLC Zvolen

26.1.2015 nám bola zaregistrovaná „ciacha“ na označovanie vyťaženého dreva na OÚ Nitra pozemkový a lesný odbor.

Podmienky na odber palivového dreva pre podielnikov a ostatných záujemcov budú schválené na Zhromaždení. Pozvánky s programom a všetky aktuality budú každoročne uverejňované na tejto stránke  a na vývesnej tabuli Obce Nemčiňany najneskôr 28. februára.

Daniel Lackovič – predseda spoločnosti